เปิดรับตัวอย่างผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เพื่อตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้

 

เมื่อ 09.00 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่สำนักงานกองทุนฟื้รฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน ชั้น 5 ศาลาจังหวัดน่าน โดยมีนางสาวอธิภัทร ก้อวงค์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน ร่วมกับ บริ ษัท ห้องปฏิบัติการกลา ง (ประเทศไทย) จำกัด (Central lab Thai)
เปิดรับตัวอย่างผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ และรับรองคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกับผู้บริโภค และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

 

ซึ่งมีเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ความสนใจนำส่งผลผลิตมาขอตรวจรับรอง ที่สำนักงานกองทุนฟื้รฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน ชั้น 5 ศาลาจังหวัดน่าน และ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง จำนวน 159 ตัวอย่าง ด้วยส่วนใหญ่ยังคงเป็นเกษตรกรผู้ปลูกส้มสีทอง ที่ยังคงให้ความสำคัญ และนำส่งผลตรวจผลิตสูงสุด รองลงมาได้แก่ ลำไย เงาะ และ ผลิตแปรรูป ตามลำดับ

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร.084-8084888