อดีต สว.น่าน ลงทุนเงินส่วนตัว ปรับภูมิทัศน์แหล่งโบราณคดีหมู่บ้าน ”สันติภาพ 2”

 

นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ 2543-2549 /อดีตประธานกรรมาธิการกีฬาวุฒิสภา /ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ตามที่กรมศิลปากร ได้ทำการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีที่หมู่บ้านสันติภาพ 2 ถนนน่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน ขุดค้นพบเตาเผาสมัยสุโขทัย อายุประมาณ 700-800 ปี และโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ 4,500 ปี ตั้งแต่เดือน มกราคม ปี 2559

เมื่อขุดค้นพบก็มิได้ดำเนินการอะไรต่อ อาจจะว่าด้วยเรื่องงบประมาณของกรม ผมเห็นว่าหากปล่อยไว้เช่นนี้ ก็มิเกิดประโยชน์อันใด ทั้งที่ในแผ่นดินน่าน มีอยู่แห่งเดียวที่ขุดค้นเจออารยธรรม อันเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ที่แสดงให้เห็นเป็นเชิงประ จักษ์ว่า น่าน เป็นจังหวัดหนึ่ง ที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาก่อนหลายพันปี

เพื่อความต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงของเมืองน่าน และจะให้เป็นจุดที่สนใจแห่งหนึ่งของ จ.น่าน (แลนมาร์ค) เมืองน่าน สำหรับนักท่องเที่ยว ผมได้ตั้งงบประมาณส่วนตัวไว้ ประมาณ 500,000 บาท

สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมด อาทิ ทำกำแพงเมืองด้านทางเข้าอาคารคลุมโครงกระดูก จัดสวน ปลูกหญ้า ก่อทางเท้าทำที่นั่งพักสำหรับนักท่องเที่ยว โดยจัดสวนดอกไม้และอื่นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมขณะนี้กำลังดำเนินการปรับปรุง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้แน่นอน