สภาเด็ก เมืองปัว รวมพลังเยาวชนสร้างแกนนำวัยใสเฝ้าระวังชุมชนพี่เตือนน้องห่างไกลยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.61 นายชนาธิป   เสมแย้ม นายอำเภอปัว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนสร้างแกนนำวัยใสเฝ้าระวังชุมชนพี่เตือนน้องห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561   ณ หอประชุมพญาผานองที่ว่าการอำเภอปัว  จ.น่าน

นายณัฐวุฒิ  ใหม่กันทะ ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอปัว เปิดเผยว่า  คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้จัดโครงการอบรมวัยใสต้านภัยยาเสพติดและส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2561  โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอในการ จัดโครงการ/ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยกำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตั้งแต่ในระดับตำบล ซึ่งมีโครงสร้างเชื่อมโยงกัน รวมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐร่วมส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของอำเภอปัว ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง และเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมที่ชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ด้านนายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง นักพัฒนาสังคมชำนาญการสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้ประสานโครงการฯกล่าวว่าการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์กลุ่มเด็กในระดับอำเภอในการสร้างความสัมพันธ์เพื่อนและครอบครัวให้เข้มแข็งร่วมแรงสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดน่าน กรมกิจการเด็กและเยาชน

ซึ่งในวันนี้ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมจากสภาเด็กและเยาวชนตำบล  ทั้งหมด 12 ตำบล จำนวนทั้งสิ้น  120 คน  โดยมีวิทยากรเครือข่ายสาธารณสุข/โรงพยาบาล ในการอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้ แบ่งกลุ่มฐานเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อนในตำบลใกล้เคือง  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ . เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนครอบครัวที่มีสมาชิกติดยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตในครอบครัว กลุ่มเยาวชนที่ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติดสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด เพื่อให้โอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ครอบครัวได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ความรัก ความเอาใจใส่ที่ดีช่วยให้สมาชิกในครอบครัวไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการคิดและประสบการณ์  ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการด้วยกันในการดูแลสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนเตือนเตือน และชุมชนต่อไป

ปฏิญญา  เรือนงาม  ข่าว/ภาพ จังหวัดน่าน