ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางนนทบุรี เร่งเสริมพลัง สร้างความเข้มแข็งให้สตรีและครอบครัว จ.เพชรบุรี

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางนนทบุรี เร่งเสริมพลัง สร้างความเข้มแข็งให้สตรีและครอบครัว ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหาในชุมชน ลดความรุนแรงในครอบครัว ฝึกทักษะอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ  จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 23  สิงหาคม 2561   อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบหมายรองอธิบดี (นางพัชรี อาระยะกุล) เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 90 คน ณ ริมแก่ง รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ใน 3 หลักสูตรอาชีพ ได้แก่ หลักสูตรโภชนาการ หลักสูตรการผูกผ้า จัดดอกไม้ สานเส้นพลาสติก และหลักสูตรอาหารและงานประดิษฐ์ โดย ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี (นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา) กล่าวรายงานและต้อนรับ ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (นายวิศิษฐ์ ผลดก) มาให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้สำเร็จการฝึกอบรม สร้างเครือข่าย ร่วมเป็นภาคีด้านสตรีและครอบครัว เฝ้าระวังปัญหาสังคมในชุมชน

โดยให้ความรู้ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว ทักษะการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่ม คน และผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเสริมพลังให้เกิดความเข้มแข็ง จุดประกายแนวคิดการต่อยอดให้สามารถประกอบอาชีพ หรือรวมกลุ่มสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืนอยู่ในชุมชน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จากจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดปฐม เข้าร่วมกว่า 150 คน

ปฎิญญา  เรือนงาม  ข่าว/ภาพ