ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคกลาง จ.นนทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “ศูนย์ฯ สตรีทำดี…เพื่อสังคม”

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “ศูนย์ฯ สตรีทำดี…เพื่อสังคม” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา


นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “ศูนย์ฯ สตรีทำดี…เพื่อสังคม ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะที่ดี

โดยนำผู้รับการฝึกวิชาชีพ รุ่นประจำปี 2561 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จำนวน 162 คน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์
ทำความสะอาดเรือนนอน ห้องสุขา ฯลฯ ให้บริการตัดผมชาย เสริมสวยสตรี นวดบำบัดผ่อนคลาย และกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกัน ปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง กล่าวด้วยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการปลูกฝังความเป็นจิตอาสา “การเป็นผู้ให้ สุขใจกว่าเป็นผู้รับ” รวมถึงสนับสนุนให้ผู้รับการฝึกวิชาชีพ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เป็นผู้มีจิตสาธารณะที่ดี มีโอกาสทำความดีเพื่อสังคม รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน รวมถึงการดูแลและการให้ช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุอีกด้วย

ปฏิญญา  เรือนงาม