ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง ร่วมกับโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้าประเวณี

 

นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ภาคกลาง จ.นนทบุรี กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง ร่วมกับโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี: อบรมให้ความรู้เด็กประถมศึกษาตอนปลาย


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนหศึกษาบางบัวทอง จ.นนทบุรี เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้คนช่วงวัยต่าง ๆ อยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการดำเนินชีวิต ตัวอย่างข่าวจากสื่อต่าง ๆ พบเด็กและผู้หญิงตกเป็นผู้เสียหายจากการค้าประเวณี การขายบริการทางเพศ ทั้งที่เต็มใจและตกเป็นกลุ่มเสี่ยง ล้วนมาจากสาเหตุหลายประการ รวมถึงการเลียนแบบพฤติกรรมบริโภคนิยม
ความอยากรู้อยากลองของวัยที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่น โดยเฉพาะเด็กประถมตอนปลายเป็นช่วง
จะก้าวเข้าสู่การเป็นวัยรุ่นอย่างเต็มตัว มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์สังคมปัจจุบันที่เป็นสังคมบริโภคนิยม และง่ายต่อการถูกล่อลวงเข้าสู่ปัญหาต่าง ๆ

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง ยังกล่าวอีกว่า
การอบรมให้ความรู้แก่เด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) ตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงและแก้ไปขปัญหาการค้าประเวณี ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง และยังเป็นการเตรียมความพร้อม

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาการค้าประเวณี ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ถ่ายทอด
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง “สถานการณ์ปัญหาการค้าประเวณี ทักษะการป้องกันตนเอง
การสร้างความตระหนักรู้และคุณค่าในตนเอง” ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ทักษะ
ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมปัจจุบัน ไม่ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือถูกล่อลวงเข้าสู่ปัญหาการค้าประเวณีได้

ปฏิญญา  เรือนงาม