เทศบาลเมืองน่านร่วมกับกรมธนารักษ์ เปิดป้ายอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมืองน่าน และ ทำบันทึกข้อตกลงในการลงนาม MOU

 

เทศบาลเมืองน่านร่วมกับกรมธนารักษ์ เปิดป้ายอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมืองน่าน และ ทำบันทึกข้อตกลงในการลงนาม MOU ให้ความร่วมมือ ในการช่วยกันรักษาคุณค่าความเป็นกำแพงเมือง-คูเมืองให้คงสภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ และยังคงไว้ในอัตลักษณ์ของเมืองเก่าน่าน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.0 น.ที่บริเวณสาธารณะกำแพงเมืองเก่าน่าน และห้องประชุมใหญ่สำนักเทศบาลเมืองน่านนายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดป้ายอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมืองน่าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนา และบริหารจัดการที่ดินกำแพงเมือง-คูเมืองน่าน ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อมุ่งเน้นให้ส่วนราชการ ท้องถิ่น มีบทบาทเป็นผู้นำการพัฒนา ในการอนุรักษ์ปรับปรุง ฟื้นฟู สภาพแสดล้อมด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มองค์กรหันมาให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือ ในการช่วยกันรักษาคุณค่าความเป็นกำแพงเมือง-คูเมืองให้คงสภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ และยังคงไว้ในอัตลักษณ์ของเมืองเก่าน่าน โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับ และทำบันทึกข้อตกลงในการลงนาม MOU ในครั้งนี้

 


สำหรับกำแพงเมืองน่าน จากหลักฐานและร่องรอบที่ยังเหลือปรากฏ สันนิษฐานว่า ได้ก่อสร้างกำแพงเมืองน่าน ในสมัย รัชกาลที่ 5 ตามประวัติศาสตร์เมืองน่านเริ่มปรากฏขึ้นราว พ.ศ. 1825 ภายใต้การนำของพญาภูคา เจ้าเมืองย่าง ศูนย์การปกครองอยู่ที่เมืองย่าง (เชื่อกันว่าคือบริเวณริมฝั่งด้านใต้ของแม่น้ำย่าง ใกล้เทือกเขาดอยภูคาในเขตบ้านเสี้ยว ตำบลยม อำเภอท่าวังผา) เพราะปรากฏร่องรอย ชุมชนในสภาพที่เป็นคูน้ำ คันดิน กำแพงเมืองซ้อนกันอยู่ ต่อมาพญาภูคา ได้ขยายอาณาเขตปกครองของตนออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยส่งราชบุตรบุญธรรม 2 คน ไปสร้างเมืองใหม่ โดยขุนนุ่น ผู้พี่ไปสร้างเมืองจันทบุรี (เมืองหลวงพระบาง) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำของ (แม่น้ำโขง) และขุนฟองผู้น้องสร้างเมืองวรนคร(เมืองปัว) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ การที่ให้ชื่อว่าเมือง “วรนคร” ก็เนื่องมาจาก พญาภูคา ได้เลือกชัยภูมิที่ดี เหมาะสมในการสร้างเมือง เสร็จแล้วจึงขนานนามว่าเมือง “วรนคร” ซึ่งหมายถึง เมืองดี นับว่าเป็นการเริ่มต้นราชวงศ์ภูคา
เมืองน่านขึ้นกับกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าผู้ครองนครเมืองน่านในชั้นหลังทุกพระองค์ ต่างปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเที่ยงธรรม มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี


พร้อมกันนี้ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนา และบริหารจัดการที่ดินกำแพงเมือง-คูเมืองน่าน เพื่อมุ่งเน้นให้ส่วนราชการ ท้องถิ่น มีบทบาทเป็นผู้นำการพัฒนา ในการอนุรักษ์ปรับปรุง ฟื้นฟู สภาพแสดล้อมด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มองค์กรหันมาให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือ ในการช่วยกันรักษาคุณค่าความเป็นกำแพงเมือง-คูเมืองให้คงสภาพแวดล้อมที่ดีสืบไป

*****
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร.084-8084888