ศูนย์เรียนรู้ฯเชียงราย จัดประชุมถอดบทเรียนสร้างความตระหนักรู้และรณรงค์ป้องกันปัญหา 3 เสพในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย จัด กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และรณรงค์ป้องกันปัญหา 3 เสพในวัยรุ่น ได้แก่ “เสพเซ็กซ์ เสพยาเสพติด เสพความรุนแรง” กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ 1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหา 3 เสพในวัยรุ่น 2. เพื่อให้เกิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหา 3 เสพในวัยรุ่น 3. เพื่อให้เกิดกลไกและเครือข่ายในการเฝ้าระวังและรณรงค์ป้องกันปัญหา 3 เสพในวัยรุ่น

ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียน ในสถานศึกษา 20 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 250 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดเชียงราย


โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.เชียงรายเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ


ในการนี้ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ และมอบรางวัลสุดยอดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหา3เสพ(เสพเซ็กส์ เสพยาเสพติดและเสพความรุนแรง)ในวัยรุ่น ประจำปี2561 ระดับจังหวัด และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ”การสร้างความตระหนักและรณรงค์ป้องกันปัญหา 3 เสพ”ในวัยรุ่น ทั้ง 20 โรงเรียน

ปฏิญญา  เรือนงาม