PEA ส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

 

 

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 20.00 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง  ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติร่วมพิธีพร้อมกล่าวขอบคุณในนามประชาชนจังหวัดน่าน  ทั้งนี้นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ในการนี้มี คณะบอร์ดการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กฟภ. นำโดย นายดนุชา  พิชยนันท์ ประธานคณะกรรมการ ,นายยงยุทธ  โกเมศ นายยอดพจน์  วงศ์รักมิตร คณะกรรมการฯ รวมถึง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนชาวตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ร่วมให้เกียรติในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการฯ เป็นจำนวนมาก

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ให้ความสําคัญในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานด้านต่างๆ ซึ่งหลอด LED เป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์ ประหยัดพลังงานที่กําลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน การเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ มากขึ้นจะสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่าและช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า PEA จึงดําเนินโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA ส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น นําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการ บํารุงรักษาหลอดไฟฟ้า รวมถึงลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สําหรับโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED จำนวน 1,009 ดวงโคม เป็นเงินทั้งสิ้น 882,000 บาท ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้ประมาณ 16,044 หน่วยต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดได้จากการใช้ไฟฟ้า 64,177 บาทต่อปี และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 9.461 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 ภาคเหนือ ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2561 รวมระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน