คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล(คตป.) ลงพื้นที่ติดตามยุทธศาสตร์ชาติ ของ พม. ในจังหวัดแพร่-น่าน

 

วันที่ 14-15 กันยายน 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (คตป.) ติดตามและสอบทานการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ของหน่วยงาน พม. ในจังหวัดแพร่/น่าน ในประเด็นที่ 1 โครงการด้านการส่งเสริมและคุ้มครองคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประเด็นที่ 2 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย จำนวน 5 โครงการได้แก่ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน/โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่สตรีและครอบครัว และโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน ตลอดจนลงพื้นที่ติดตามที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตำหนักธรรม จังหวัดแพร่ และองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มอาชีพสตรีเพาะเห็ด ตำบลสะเนียน จังหวัดน่าน โดยมีหน่วยงานกระทรวง พม.จังหวัดแพร่ น่าน และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยรับตรวจและรายงานผลในประเด็นและโครงการตามที่กำหนด

 

ณรงค์ฤทธ์  นุปิง ภาพ/ข่าว