อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน อวดโฉม 13 ผลงานสุดยอดต้นแบบเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดน่าน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ประจำปี 2561 อวดโฉม 13 ผลงาน สุดยอดต้นแบบเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านสู่ความยั่งยืน มี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน มีการแสดงเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน เชิงนวัตกรรม 13 คอลเลคชั่น 26 ผลงาน เป็นผลผลิตที่ได้จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีการสร้างแรงบันดาลใจจากการศึกษา ดูงานวัดหนองบัว และวัดดอนมูล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อนำมาออกแบบและผลิต จนนำมาสู่การได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในรูปแบบที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมสมัยใหม่ คงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดน่าน

กิจกรรมโครงการฯ เป็นการดำเนินงาน เพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพัฒนาเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน คงเอกลักษณ์เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน รวมถึงเพื่อผลักดันให้เกิดกระแสการตื่นตัวในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การขยายช่องทางการตลาด คำนึงถึงหลักการตลาดนำการผลิต เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างตลาดเครื่องเงิน ผ้าทอเมืองน่านให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคลัสเตอร์เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน กับแนวทางการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการศึกษาดูงานคลัสเตอร์ที่ประสบผลสำเร็จ เสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงการผลิตในภูมิภาคในด้านต่างๆ

ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการจัดทำต้นแบบเครื่องเงินน่านและผ้าทอเมืองน่านเชิงนวัตกรรม การจัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านเพื่อสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านให้เป็นที่รู้จัก เพื่อการเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาดด้วย ภายในงานได้มอบใบประกาศนียบัตร และผลงานดีเด่น รับรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านในเชิงนวัตกรรม 13 คอลเลคชั่น 26 ผลงาน ซึ่งมีนางแบบชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เดินแบบแสดงแฟชั่นโชว์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน จนนำมาสู่การได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในรูปแบบที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมสมัยใหม่ คงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดน่าน

ปฎิญญา  เรือนงาม