ศูนย์เรียนรู้ฯเชียงราย (สค.)ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการ”หลักสูตรการทอผ้าตาโก้ง” สร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยกลุ่มสตรี บัตรสวัสดิการภาครัฐ จ.น่าน

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มสตรีบ้านนาซาว ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว “หลักสูตรการทอผ้าตาโก้ง” (44วัน) พร้อมกล่าวให้กำลังใจ โดย นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.น่าน เป็นผู้ประสานงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนาซาวและประธานกลุ่มสตรี กล่าวให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าทอ ต.นาซาว อ.เมือง จ.น่าน

ปฏิญญา  เรือนงาม