โรงเรียนบ้านปางแก ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาที่สนใจร่วมบริจาคและช่วยเหลือเด็กนักเรียนมาสานต่อความฝันในกับเด็ก ๆ บนพื้นที่สูง

 


นายพรชัย นาชัยเวียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางแก เปิดเผยว่า ทางผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านปางแก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความต้องการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึงและให้สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรมที่แตกต่างกันและสภาพบริบทชุมชน สำหรับเด็กนักเรียนมากขึ้น ทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างสนามเด็กเล่น โดมหลังคาสำหรับฝึกซ้อมวอลเลย์บอล เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์กีฬาและคอมพิวเตอร์ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาผู้ที่สนใจร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็กนักเรียนเพื่อสร้างโอกาสและความพร้อมให้แก่เด็กนักเรียนต่อไปโดยทางโรงเรียนบ้านปางแกมีความต้องการและจำเป็นดังนี้


1. งบประมาณก่อสร้างสนามเด็กเล่น
2. งบประมาณโดมหลังคาสำหรับฝึกซ้อมวอลเลย์บอล
3. เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์กีฬาและงบประมาณสำหรับการแข่งขัน
4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือหนึ่งหรือมือสอง

โรงเรียนบ้านปางแก ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านปางแกหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง
จังหวัดน่าน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านปางแก เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 328 คน มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 1 คน ข้าราชการครูสายผู้สอน จำนวน 19 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูจ้างสอนจำนวน 3 คน พนักงานบริการ จำนวน 2 คน


โรงเรียนบ้านปางแกตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างจากตัวอำเภอทุ่งช้าง 32 กิโลเมตร และอยู่ห่างตัวจังหวัดน่าน ประมาณ 130 กว่า กม. นักเรียนเป็นชาวเขาเผ่าม้งทั้งหมด ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เนื่องจากมีอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป จึงมีรายได้ไม่แน่นอน และมักย้ายถิ่นฐานกันบ่อยครั้ง ที่สำคัญการแบ่งเวลาในการทำงานยังไม่สมดุลกับการให้ความรัก ความอบอุ่น แก่บุตรหลานเท่าที่ควร ทำให้เด็กนักเรียนต้องช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่ยังเด็ก แต่นั่นกลับทำให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตที่ดี เช่น สามารถหารายได้ระหว่างเรียนด้วยการทำไร่และรับจ้างเก็บกะหล่ำ ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจของบ้านปางแก และเลี้ยงสัตว์ นอกจากทักษะอาชีพที่นักเรียนได้ติดตัวมาจากสภาพครอบครัวแล้ว ยังมีทักษะทางด้านกีฬาที่นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ได้แก่ กีฬาวอลเลย์บอล ฟุตซอล และตะกร้อ ที่นักเรียนจะพยายามฝึกฝนกันอยู่เสมอ

ดังนั้นทาง คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนบ้านปางแก ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาที่สนใจร่วมบริจาคและช่วยเหลือเด็กนักเรียนมา ณ โอกาสนี้

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่ โรงเรียนบ้านปางแก ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
หรือ
นายพรชัย นาชัยเวียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางแกเบอร์โทร 086 – 4082198
และธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 982 – 1 – 58972 – 3
ชื่อบัญชี เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนบ้านปางแก

**********
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร.084-8084888