อบจ.น่าน จัดกิจกรรมเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ วัดพระธาตุเบ็งสกัด ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการส่งเสริมสุขภาพมิติทางจิตของผู้สูงอายุอำเภอปัว ประจำปี 2561 กิจกรรมเนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ อบจ.น่าน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอปัว ดำเนินการขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นวันที่ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เป็นวันที่ชาวพุทธควรฟื้นฟู และแสดงความกตัญญู โดยการทำบุญปฏิบัติธรรม และรักษาศีล ผู้สูงอายุได้ปฏิบัติธรรมระลึกถึงความตายเป็นมรณานุสสติ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนได้รู้จักวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา

****************************
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร.084-8084888