ศูนย์เรียนรู้สตรีฯ เชียงราย (สค) เปิดโครงการหลักสูตรการทอผ้าตาโก้งสร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยกลุ่มสตรีบัตรสวัสดิการภาครัฐ จ.น่าน

 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. โดย..(นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมายนางสาว เกษวรรณ มงคลไชยประสิทธิ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  กล่าวรายงานการดำเนินการเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดย นาย นาย สราวุธ ปัญญาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว เป็นประธานเปิดโครงการฯ  มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ๓๐ คน วิทยากร ๑ คน ตลอดหลักสูตรระยะเวลา ๔๔ วัน ประจำปี 2561

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจหลักในการฝึกอบรมอาชีพทั้งในศูนย์ฯ และในชุมชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย สตรี     เยาวสตรี ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา มีฐานะยากจน     มีรายได้น้อย ว่างงาน/ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการภาครัฐ หรือผู้ที่ประสบปัญหา     ความเดือดร้อนทางสังคมที่มีความประสงค์ฝึกอาชีพเพื่อให้มีความรู้และสามารถนำทักษะไปพัฒนาอาชีพ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้  ในปีงบประมาณ  2561  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว   จังหวัดเชียงราย ได้รับการร้องขอเพื่อขอรับการสนับสนุนกลุ่มฝึกอาชีพ จังหวัดน่านจำนวน ๒ ตำบล ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  จังหวัดเชียงราย  ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องวัสดุในการฝึกอบรมวิทยากรผู้สอนจำนวน1คน/เงินค่าพาหนะ/เงินค่าอาหารวันเพื่อให้กลุ่มสตรีมีโอกาสเข้ามาทำงานในพื้นที่ตำบลนาซาว เพื่อส่งเสริมสถานภาพพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตแก่สตรี และสร้างรายได้    ความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว และโอกาสต่อไป ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันเพื่อการบูรณาการความร่วมมือในครั่งนี้ได้รับความมือ ด้านการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มสตรีเป้าหมายในอนาคตต่อไป

 

ปฏิญญา เรือนงาม