โรงพยาบาลน่าน เตือนผู้บริโภคให้เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษจากหน่อไม้

โรงพยาบาลน่าน เตือนผู้บริโภคให้เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษจากหน่อไม้ หากซื้อหน่อไม้มาปรุงอาหาร ควรสังเกตเลือกอาหารกระป๋องที่มีเครื่องหมาย อย. เพื่อหลีกเลี่ยงโรคอาหารเป็นพิษที่มีสาเหตุมาจากหน่อไม้

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ พบผู้ป่วยจำนวน ๓๙,๒๔๕ ราย จาก ๗๗ จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย ๖๐ ต่อแสนประชากร เสียชีวิต ๐ ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ ๑๕ – ๒๔ ปี รองลงมา ๒๕ – ๓๔ ปี และ ๔๕ – ๕๔ ปี ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด อันดับแรกคือ ลำพูน อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และมหาสารคาม โดยเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ได้รับแจ้งพบว่าผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษที่มีสาเหตุจากหน่อไม้ (Botulism) จำนวน ๑ ราย


นายแพทย์ภราดร มงคลจาตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน แจ้งเตือนเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษจากหน่อไม้ ควรเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่มีเครื่องหมาย อย. หลีกเลี่ยงกระที่บู้บี้ บวม หมดอายุ หรืออาหารที่บูดเน่า (มีกลิ่นเหม็น หรือ เปลี่ยนสี) หลีกเลี่ยงการกินอาหารบรรจุกระป๋อง ปี๊บ หรือขวดแก้วที่ผลิตแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนอย่างไม่ถูกกรรมวิธี การหมักดองอาหารได้แก่ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และปลาต่างๆ ควรปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะอาหารปลอดภัย เช่น หน่อไม้ปี๊บปรับกรด และหน่อไม้ต้มเป็นต้น อาหารต่างๆ โดยเฉพาะหน่อไม้หากมีกลิ่นหรือสีปกติไม่ควรนำมารับประทานหรือลองชิมอย่างเด็ดขาด ให้นำไปทำลายทิ้งโดยการฝังดิน การรับประทานอาหารที่บรรจุในภาชนะมิดชิด โดยเฉพาะหน่อไม้ต้มอัดปี๊บหรือบรรจุในถุงพลาสติก ที่รับประทานแบบผักลวกจิ้มน้ำพริก ใส่ผสมกับส้มตำ และซุปหน่อไม้นั้น ให้นำไปต้มในน้ำเดือดอุณหภูมิ ๑๐๐ องศาเซลเซียส นาน ๑๕ นาที อาหารที่เหลือเก็บไว้กินในมื้อต่อไป ควรเก็บในตู้เย็น และควรปรุงให้ร้อนก่อนรับประทานอาหาร หากรับประทานอาหารที่สงสัยจะมีการปนเปื้อนสารพิษโบทูลินัม และมีอาการผิดปกติ เช่น อาการอ่อนแรง วิงเวียนศีรษะ ตาพร่ามัว หนังตาตก ปากแห้ง กลืนหรือพูดลำบาก ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อรับบูทูลินั่มแอนตี้ท็อกชิน (Botulinum Anti -toxin)
ขอแจ้งเตือนประชาชนหากซื้อหน่อไม้มาปรุงอาหาร ควรสังเกต เพื่อหลีกเลี่ยงโรคอาหารเป็นพิษที่มีสาเหตุมาจากหน่อไม้ ตามหลักการดังกล่าวข้างต้น ควรเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่มีเครื่องหมาย อย.

**************************
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร.084-8084888