น่าน แจ้งเตือนประชาชนชาวน่าน และเกษตรกร ระวังตกอย่าเป็นเหยื่อพฤติการณ์หลอกลวงให้ปลูกอินทผาลัม

น่าน แจ้งเตือนประชาชนชาวน่าน และเกษตรกร ให้ระวังตกอย่าเป็นเหยื่อพฤติการณ์หลอกลวงให้ปลูกอินทผาลัม โดยจำหน่ายเมล็ดพันธุ์อินทผาลัมชักชวนให้ปลูก โดยจะรับซื้อผลผลิตในราคาสูง

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ด้วยรับแจ้งจากระทรวงมหาดไทยทราบว่า ปัจจุบันมีการตรวจพบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวงราษฎรในส่วนภูมิภาค ลักษณะชักขวนให้ปลูกอินทผาลัม โดยจะจำหน่ายเมล็ดพันธุ์อินทผาลัมให้แก่ราษฎรเพื่อปลูก และมีแนวโน้มว่าจะรับซื้อผลผลิตกลับคืนโดยให้ราคาที่สูง เพื่อโน้มน้าวให้ราษฎรเข้าร่วมดำเนินการ


พบพฤติการณ์ที่สำคัญ คือ จัดตั้งแกนนำและเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมสมาชิกให้ได้จำนวนมาก อธิบายรายละเอียดโครงการปลูกอินทผาลัม ในเบื้องต้น และโน้มน้าวให้เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงจากกลุ่มดังกล่าว มีการโฆษณาแอบอ้าง องค์กร/ หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อถือว่ามิได้เป็นการหลอกลวง คือ ดำเนินการในนามวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีสำนักงานที่ตั้งจริงในพื้นที่ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจำนวนมาก จากองค์การสหประชาชาติ หรือ UN เพื่อให้นำเงินมาช่วยเหลือราษฎรในรูปแบบโครงการต่างๆ ซึ่งรวมถึงโครงการส่งเสริมมาปลูกอินทผาลัม

นอกจากนี้ มีการโน้มน้าวจิตใจด้วยผลตอบแทนสูง อาทิ หากสมัครเป็นสมาชิกลุ่มฯ แล้ว จะมอบเงินให้ 1.5 ล้านบาท ต่อราย เพื่อไปปลูกอินทผาลัม โดยจะโอนเงินให้ 2 งวด งวดแรก 3 แสนบาท งวดที่ 2 จำนวน 1 ล้านบาท แต่จะหักเงินเข้าส่วนกลาง 57,000 บาท เพื่อเป็นค่าต้นกล้าพันธุ์ ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง อย่างไรก็ตามทางกลุ่มฯ มิได้ให้ข้อมูลห้วงเวลาที่ชัดเจนว่า จะมีการโอนเงินให้เมื่อใด โดยจะมีข้ออ้างต่างๆ เช่น อยู่ระหว่างทดสอบระบบของฝ่ายการเงิน UN กับธนาคารพาณิชย์ที่จะเป็นหน่วยงานผู้โอนเงิน หรือยู่ระหว่างดำเนินการของกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเพาะปลูกเสร็จแล้ว จะรับซื้อผลอินทผาลัมในราคา 300 บาทต่อกิโลกรัม หรือรับซื้อต้นกล้าพันธุ์ในราคาสูง
อย่างไรก็ดี การสมัครเป็นสมาชิกฯ เพื่อรับเงินนี้ ใช้เพียงหลักฐานประจำตัว คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก แต่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นในเบื้องต้นประมาณ 100 – 500 บาท เพื่อมิให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากพฤติการณ์หลอกลวงข้างต้น แจ้งเตือนราษฎรให้ระมัดระวังการหลอกลวง และได้อย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว

**************************
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร.084-8084888