สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เปิดฝึกอบรมตามโครงการเพื่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

 

วันที่ 23 พ.ค 61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน(สนพ.น่าน) ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการเพื่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต หลักสูตร ฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 5 รุ่น ดังนี้


1. สาขา การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร จำนวน 18 ชม. จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค.61 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเจดีย์ หมู่ 10 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
2. สาขา การจักสาน จำนวน 30 ชม. จำนวน 23 คน ระหว่างวันที่ 23-27พ.ค.61 ณ อบต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน
3. สาขา การทำขนมไทย จำนวน 18 ชม. จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค.61 ณ อบต.ศรีษะเกษ ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
4. สาขา ศิลปประดิษฐ์ จำนวน 18 ชม. จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค.61 ณ ห้องประชุม อบต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5. สาขา การทำขนมไทย จำนวน 18 ชม. จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค.61 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 7 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน