ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม พุทธบุตร

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านสตรีและครอบครัว จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม พุทธบุตร เป็นวันแรก ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร ๗๒๐ ชั่วโมง รุ่นที่ ๖๑ และหลักสูตรระยะสั้น การนี้มีนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธีถวายตัวเป็นพุทธบุตร ต่อพระมหาสุคลธ์ ฐิติเมธี พระวิทยากรอบรมจากวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การนี้พระมหาสุคลธ์ ฐิติเมธี ได้บรรยายธรรมในหัวข้อพระคุณครู พร้อมนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ สวดมนต์ ทำวัตรเย็น สมาทานศีล ๕ และเจริญจิตภาวนา ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเยาวสตรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมอบรมคุณธรรม พุทธบุตร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านจิตใจและสติปัญญา มีโอกาสในการเรียนรู้และเข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมด้วยมีสมาธิและสติปัญญาที่ดี อันสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต.

ณรงฤทธิ์  นุปิง  รายงาน