ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีไหว้ครู รุ่นที่ 61

 

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.61 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ จัดพิธีไหว้ครูให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร ๗๒๐ ชั่วโมง รุ่นที่ ๖๑ และหลักสูตรระยะสั้น การนี้มีนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในพิธี เจิมหนังสือ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับฝึกทักษะวิชาชีพ ให้กับผู้ใช้บริการในทุกหลักสูตร คือ เสริมสวยสตรี ตัดผมชาย ตัดเย็บเสื้อผ้า อาหารและเบเกอรี่ คอมพิวเตอร์ และนวดแผนไทย พร้อมกล่าวให้โอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคล ขวัญ และกำลังใจต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพตลอดระยะเวลาการเข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเยาวสตรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

พิธีไหว้ครูหรือบูชาครูเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยความเคารพต่อครูอาจารย์ ที่ท่านมีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพที่มีสั่งสมอยู่ ด้วยความวิริยะอุสาหะให้กับศิษย์จนบรรลุปลายทางแห่งการเรียนการสอน อีกทั้งยังมีนัยยะสำคัญอันเป็นมงคล เป็นข้อเตือนใจให้กับศิษย์เกิดความตั้งมั่น ตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ ขยันแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจนสำเร็จตามความประสงค์ รวมถึงมีจิตอาสาที่จะถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นต่อไป.

ณรงค์ฤทธิ์  นุปิง  รายงาน