ชาวนาลงแขก ถุนกล้าและหว่านข้าว เพื่อเตรียมกล้าไว้ในฤดูการเพาะปลูกข้าว ในฤดูกาลทำนา

 

เวลา 10.30 น.วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่แปลงนาของชาวบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ชาวนาในพื้นที่ได้ร่วมกันลงแขก ถุนกล้าและหว่านข้าว เพื่อเตรียมกล้าไว้ในฤดูการเพาะปลูกข้าว ในฤดูกาลทำนา หลังจากทางโครงการชลประทานน่าน ได้ทำการปล่อยน้ำจากฝายน้ำปัว ที่ได้ทำการปล่อยน้ำ เข้าพื้นที่นาของชาวบ้าน ทำให้คนในหมู่บ้าน ร่วมลงมือ ปรับพื้นที่ ไถคาด หลังจาก ในนี้ มีฝนตกลงมา ตลอดทำให้น้ำในฝายและแม่น้ำคูคลองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ชาวนาในพื้นที่ ทั้ง 3-4 ตำบล ได้แก่ตำบลสถาน ตำบลไชยวัฒนา ตำบลปัว และในเขตพื้นที่ตำบลแงง ในพื้นที่บางหมู่บ้าน ได้เร่งลงมือ ไถคาด ปรับพื้นที่นา และลงแขกลงมือถุนข้าว หยอดเม็ดพันธ์ข้าว บางพื้นที่แล้ว


ส่วนทางด้านนายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ได้กล่าวว่า ทาง โครงการชลประทานน่าน ได้ดำเนินการวางแผนให้การช่วยเหลือชาวนาอย่างเต็มที่ โดยการปล่อยน้ำเข้าพื้นที่นา ของเกษตรกรชาวนาอย่างสม่ำเสมอ โดยชาวนาหลายหมู่บ้าน ได้สับเปลี่ยนหมุนเวียน นำน้ำเข้าพื้นที่แปลงนา อย่างมีระบบ และไม่มีการแย่งน้ำ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่าน ในหลายหมู่บ้านได้เริ่มลงมือปรับพื้นที่ ไถคาด เพื่อหว่านกล้า ปลูกข้าว ทำนา ในช่วงฤดูฝนและฤดูกาลทำนา ซึ่งทางโครงการชลประทาน ได้ดำเนินการ ดำเนินการ ขออนุมัติยืมเครื่องสูบน้ำ รวม 15 ตัว เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยวางเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีที่นา อยู่นอกพื้นที่เขตชลประทาน ได้มีน้ำใช้ในการทำนา ส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกที่ของราษฎร ในการผันน้ำเข้าแปลงเกษตรของราษฎรในพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ สามารถ ทำนา ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วย นอกจากนี้ ในช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่ก็ประสบปัญหา น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งทางสำนักงานโครงการชลประทานน่าน ได้เตรียมการการป้องกันแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยด้วย พร้อมทั้ง ตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อผันน้ำออกเป็นการลดการสูนเสียน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน โครงการชลประทานน่าน มีปริมาณน้ำเพียงพอสนับสนุนการให้ประชาชน ได้ใช้น้ำเพื่อการทำนา อย่างเพียงพอ


****************************

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร 084-8084888