กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดงานมหกรรมโรงเรียนครอบครัว “ประชารัฐร่วมใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง”

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 13.30 น. นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมโรงเรียนครอบครัว ในหัวข้อ“ประชารัฐร่วมใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง”พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564 และมอบเกียรติบัตรให้แก่พื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว ปี 2560 จำนวน 43 พื้นที่ กล่าวรายงานการจัดงาน โดย นางอัจฉรา พุ่มมณีกร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหาร พม. คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น ๗๐๐ คน ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพ

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๒๕๖๐ ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั่วประเทศ สำหรับการขับเคลื่อนงานในพื้นที่/จังหวัด ได้ส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้ง อปท. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในพื้นที่ เห็นได้จากการสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนร่วมกับทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด ประกอบด้วยบุคลากรที่มาจากภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาชน รวมทั้งสภาเด็กและเยาวชน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัวในพื้นที่นำร่อง๑๒ จังหวัด รวม ๔๓ พื้นที่ (ตำบล)

นายเลิศปัญญา กล่าวต่ออีกว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว และแผนปฏิบัติการการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งภายในงานจะได้นำเสนอตัวอย่างการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่/ชุมชน ได้แก่ กิจกรรมโรงเรียนครอบครัว (Family School) กิจกรรมการเสริมสร้างครอบครัว ลดความรุนแรงในเด็กเล็ก และกิจกรรมการเสริมสร้างรายได้และวินัยการออม และการมอบเกียรติบัตรให้แก่พื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนครอบครัวปี 2560 จำนวน 43 พื้นที่ จาก 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน เลย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สระบุรี ตรัง และพัทลุง การอภิปรายและแสดงทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันครอบครัวไทย โดย นายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดบูทและบอร์ดนิทรรศการการดำเนินงานด้านครอบครัว และการแสดงของพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว

“มหกรรมโรงเรียนครอบครัวในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและการร่วมแรงร่วมใจกันของภาครัฐและองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ ที่ได้นำเสนอสู่สาธารณชนเพื่อเป็นต้นแบบการทำงานให้กับพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้ครอบครัวไทยสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป” นายเลิศปัญญากล่าวในตอนท้าย

 

ภาพ/สค.ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง/รายงาน