รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 (13.00 น.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ เป็นตัวแทน มอบประกาศนียบัตรและโล่เกียรติคุณ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 1/61″เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”ให้แก่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี โดยมี นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์ เป็นตัวแทนรับมอบ  ณ โรงละครเสือป่า สำนักพระราชวัง

ณรงฤทธิ์ นุปิง รายงาน