บ้านหลวง จัดประชุมเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอบ้านหลวง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสราวุธ บุญพูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักเป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของประชาชน ด้วยการดำเนินงานกำหนดทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม โดยใช้พื้นที่เป็นพื้นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิด “คนไทยใส่ใจดูแลกัน” เพื่อเป็นการปฏิรูปแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลต่อสุขภาพกายและความสุขของประชาชนต่อไป

นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอบ้านหลวง กล่าวว่าโครงการดังกล่าวโดยมีคณะกรรมการจาก ภารรัฐ เอกชน และภาคประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พศ.2561

—————

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น น่าน
0848084888