น่าน – ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน วิถีไทยวิถีพอเพียง

 


วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นายปรีชา รอดเพชร หัวหน้าชุดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลศรีภูมิ ได้ลงพื้นที่บ้านคัวะ หมู่ 6 ตำบลศรีภูมิ มีเข้าร่วม 100 คน พูดในหัวข้อ วิถีไทยวิถีพอเพียง ตลอดจนติดตามโครงการที่บ้านคัวะได้เสนอเพื่อของบประมาณ ภายใต้โครงการ 200,000 บาท


นายปรีชา รอดเพชร หัวหน้าชุดฯ เปิดเผยว่าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากแนวคิด “โครงการประชารัฐ” ในการแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความมั่นคง ซึ่งคอนเซ็ปต์ของไทยนิยม ยั่งยืน จะเป็นการจัดสรรงบประมาณลงไปในแต่ละพื้นที่อย่างเท่าเทียม ตามความต้องการของประชาชน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศ พร้อมกับให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น น่าน
0848084888