อนาคตอุตสาหกรรมอาหารไทยยุค 4.0เชื่อมโยงตลาดจังหวัดน่าน ไปสู่เครือข่ายการตลาดในภูมิภาค

 

จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหาร เชื่อมโยงตลาดจังหวัดน่านไปสู่เครือข่ายการตลาดในภูมิภาค

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.61  นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาอนาคตอุตสาหกรรมอาหารไทยยุค 4.0 และหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารน่านอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหาร เพื่อเชื่อมโยงตลาดจังหวัดน่าน ไปสู่เครือข่ายการตลาดในภูมิภาคทั่วประเทศ เนื่องจากภาคเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นแหล่งผลิต ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร และเป็นฐานวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ สร้างรายได้ให้กับประเทศ เป็นวิถีชีวิต แหล่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทีมีมายาวนาน ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้ จังหวัดน่าน ถือเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญจำเป็นต้องพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ การผลิต การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในการสร้างแบรนด์สินค้า การถ่ายทอดองค์ความรู้แบบครบวงจร เพื่อเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้น นำไปสู่การเชื่อมโยงทางธุรกิจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นำไปเป็นแนวทางต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหารจังหวัดน่านในอนาคตด้วย

นายสำเริงสวัสดี นฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวว่า กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหาร เพื่อเชื่อมโยงตลาดของจังหวัดน่าน ประจำปี 2561 โดยมีการจัดนิทรรศการของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งวิสาหกิจชุมชนที่นำมาแสดงในบริเวณงาน ได้รับการรับรองใบประกาศจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน มาร่วมออกบูธสินค้าและผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แปรรูปต่างๆ อาทิ อาหารว่างประเภทขบเคี้ยว ข้าวซอยตัดน้ำผึ้ง ขนมงาขี้ม่อน ข้าวซี่งาดำ ข้าวแตน ข้าวซอยกรอบ ผลิตภัณฑ์แปรรูป –เห็ดสวรรค์ กล้วยกรอบ คุ้กกี้มะน้ำแก้ว สาหร่ายไกทรงเครื่อง กระท้อนแก้ว น้ำพริกหมูคั่วแห้ง กล้วยกรอบ สับปะรดอบแห้ง มะม่วงน้ำดอกไม้อบแห้ง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ กาแฟคั่วบดสายพันธุ์ต่างๆ เครื่องดื่มมอลต์สกัด ยาหม่องยาดมสมุนไพร สบู่วานหางจระเข้ สบู่กาแฟคั่ว เซรั่มฟักข้าว แชมพูสมุนไพร ครึมนวดผม เจลบำรุงผม เกลือสปาผิวฟักข้าว เป็นต้น

ภายในห้องประชุมได้จัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารต้นแบบ จำนวน 12 ผลงาน และของกลุ่มคลัสเตอร์ฯ จังหวัดน่าน โดยมีการจัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติเรื่อง “แนวทางการพัฒนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารอย่างยั่งยืน” และการบรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตอุตสาหกรรมอาหารไทยยุค 4.0” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหารบริษัทวีฟู้ดส์ ประเทศไทยจำกัด และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาครัฐและเอกชน จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่