3 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)การฝึกอาชีพแก่สตรีและเยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา

 

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์ ร่วมลงนามในพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการฝึกอาชีพแก่สตรีและเยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ระหว่างศูนย์ฯ กับ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นพ.สุรินทร์ สุมนาพันธ์ และ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ นพ.ไชยเวช ธนไพศาล เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล /รอง ผอ.ฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ คณะทำงาน ทีมแพทย์และพยาบาลร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มีเจตนาร่วมกันในการให้บริการฝึกอาชีพให้แก่สตรีและเยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนาด้านอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้ตกลงให้มีความร่วมมือพัฒนาศักยภาพ ด้านอาชีวศึกษา         ของประชาชนโดยจัดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (หลักสูตร ๖ เดือน) ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ

ทีมข่าว น่านนิวส์ รายงาน