จังหวัดน่าน แถลงข่าว การจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561

 

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.61 ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน นายไพศาล  วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ

          ด้วยจังหวัดน่าน และเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่างๆ จัดการแสดงนิทรรศการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน  ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน การออกบูธของหน่วยงานราชการ การออกบูธแสดงสินค้า OTOP รัฐวิสาหกิจชุมชนต่างๆ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากโรงงาน การประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน การประกวดธิดาดอยและการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การประกวดสาวน่านบ้านเฮา การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน และการออกรางวัลสลากการกุศล ประจำปี 2561 เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน

      ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP  ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านภายในจังหวัดน่าน และสนับสนุนช่องทางการตลาดรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และเชิญเที่ยวชมงานระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ

……ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน