น่าน เปิดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่ายจัด มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก

ที่ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพยกระดับภูมิภาค โดยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายได้แก่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กรมพัฒนาชุมชน และโครงการสานพลังประชารัฐ ร่วมกันดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2561

 

โดยมี ดร.วิจารย์ ฉิมะฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงทบวงกรมต่างๆ เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งการจัดงาน“มหกรรมวิทย์ ยกระดับภูมิภาค” นี้ ถือเป็นการเปิดตัว 2 โครงการใหญ่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย โครงการ “1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร” ช่วยสร้างโอกาสให้เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร ผ่านการสร้างนวัตกรรมเกษตรจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็ ระบบ ทั้งนี้ โครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เป็นการต่อยอดจากการดำเนินโครงการ พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เมื่อปี 2560 มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค นี้มีกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการโอทอปในจังหวัดน่าน และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา และแพร่ รวมกว่า 500 คน เพื่อร่วมกิจกรรรม