อธิบดี สค. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 1/2561

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จำนวน 300 คน พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) กล่าวรายงานพร้อมนำเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ฯ เชียงราย

นายเลิศปัญญา กล่าวว่า  สค. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว เป็นภารกิจที่ พม. ให้ความสำคัญมาก เพราะสตรีนอกจากเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว ยังเป็นกลุ่มพลังที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมในหลายมิติ  ซึ่งปัจจุบันสตรีไทยมีบทบาทด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือแม้แต่ในระดับนานาชาติ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง ทั่วประเทศ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันความเสี่ยงแก่เด็ก สตรี หรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนการใช้พัฒนาศักยภาพสตรีในระดับพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีไทยมีโอกาสได้ใช้ศักยภาพของตนเอง โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับทางศูนย์ฯ จะได้รับการดูแลสวัสดิการด้านต่างๆ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้รับการฝึกอาชีพตามความสนใจหรือความถนัด ทั้งนี้ เมื่อจบหลักสูตรการฝึกอบรมแล้ว ยังดูแลจัดหางานให้ทำมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวนหนึ่ง สามารถสร้างธุรกิจเป็นของตนเองและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และบุคคลเหล่านี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆ ผู้รับการฝึกอบรมรุ่นหลังต่อไป

ทางด้าน นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านลดความเลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในเรื่องของสิทธิและรายได้ โดยมอบหมายให้ศูนย์ฯ เชียงราย ซึ่งเป็น 1 ใน 8 แห่ง ที่ดำเนินการดูแลประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ อุตรดิตถ์) หากมีปัญหาเรื่องการเรียน ค่าใช้จ่าย ว่างงาน ไม่มีอาชีพ ศูนย์ฯ เชียงราย  เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ โดยมีอาหาร และที่พักให้ฟรีตลอดหลักสูตร มีทั้งหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน 3 เดือน  และหลักสูตร 6 เดือน ได้แก่ เสริมสวย ทำขนมไทย ตัดผมชาย  ตัดเย็บเสื้อผ้า นวดสปา การทำกาแฟและเครื่องดื่ม  ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล) โรงแรมและบริการ ตลอดจนรวมกลุ่มไม่น้อยกว่า 20 คน ฝึกอาชีพในชุมชนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว โดยผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์หมายเลข  053-723950, 081-9616676 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ปฏิญญา  เรือนงาม  ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจ  รายงาน