พม. ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561

วันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย ในนามทีม One Home พม. ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561 ณ สนามบินฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า)

กิจกรรมภายในงาน ศูนย์นำกลุ่มอาชีพสตรีตำบลพญาเม็งรายซึ่งได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนต้นแบบ” จาก อธิบดี สค. (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) นำผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรมาบริการเปิดให้ ช๊อป ชิม ชม

พร้อมบริการนวดผ่อนคลายแก่ประชาชนภายในงานดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร) ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการภารกิจของหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในวันที่ 26 มกราคม 2561