เทศบาลตำบลกลางเวียง นำอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนลงพื้นที่ให้ความรู้และร่วมทำแนวป้องกันไฟป่าแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

 

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60  เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ร่วมกับ หน่วยป้องกันและส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า ประจำปี 2561 เพื่อให้พนักงานเทศบาล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักและสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สาเหตุและอันตรายที่เกิดจากไฟป่าและการจัดการไฟป่าอย่างถูกวิธี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ผู้นำชุมชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมีการป้องกันอย่างถูกวิธี

ตลอดจนยับยั้งไฟป่าและลดความเสียหายของการเกิดไฟป่าในพื้นที่เทศบาลตำบลกลางเวียงไม่ให้ลุกลามสู่พื้นที่อื่นๆ และสามารถควบคุมได้ทันท่วงที โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ภายใต้การขับเคลื่อนของ 3 หน่วยงาน มี นายมนัส หวั่นท็อก นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง   นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลกลางเวียง  สิบเอก เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  และนายธีระพล มีทองขาว หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต วิธีการทำแนวกันไฟด้วยการเก็บกวาดเศษใบไม้ กิ่งไม้ หญ้าแห้ง  เพื่อป้องกันไฟป่าในช่วงแล้ง บริเวณภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา  ซึ่งภายในโรงเรียนมีพื้นที่ป่ารวมทั้งสิ้น 147 ไร่ สภาพพื้นที่ภายในแวดล้อมไปด้วยป่าต้นศักดิ์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นและเป็นป่าชุมชน มีการผลัดใบเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีหญ้าแห่งรกทึบเป็นบริเวณกว้าง และอยู่ติดกับหอพักของเด็กนักเรียนกินนอน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแนวป่า อันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี

นายธีระพล มีทองขาว หัวหน้าหน่วยป้องกันและส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย และเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ได้สาธิตวิธีการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนประจำ กล่าวว่า สาเหตุเชื้อเพลิง ล้วนมากจากสภาพอากาศ ความร้อนและสิ่งแวดล้อม เป็นชนวนให้เกิดหมอกควันและไฟป่าสูง โดยเฉพาะภาคการเกษตร พื้นที่ป่าชุมชน อีกทั้งบริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์มีนักเรียนกินนอนประจำ 24 ชั่วโมง รวม 880 คน เป็นการป้องกันและสร้างความปลอดภัย ความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในโรงเรียน เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันกับหลายภาคส่วน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่าย  อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา สนองนโยบายยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่านปี 2561 กำหนด “120วัน คืนฟ้าใส อากาศบริสุทธิ์ให้ชุมชน” ตั้งเป้าให้ฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดน่านอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดช่วง 120 วัน ระหว่าง1มกราคม ถึง 30 เมษายน 2561

ปฏิญญา  เรือนงาม จังหวัดน่าน  รายงาน