ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างฝายกักเก็บน้ำ เพื่อทำเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ บ้านหลักลาย

ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างฝายกักเก็บน้ำ เพื่อทำเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ณ ลำน้ำห้วยหลักลาย บ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างฝายกักเก็บน้ำ ณ ลำน้ำห้วยหลักลาย บ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ และคณาจารย์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านแหล่งปฏิบัติการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ในครั้งนี้ นอกจากนั้นกิจกรรมการดำเนินงานครั้งนี้ ยังอยู่ภายใต้โครงการ การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามธรรมชาติในบ่อดินปั้น สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดน่าน

กลุ่มเรื่อง การเพิ่มมูลค่าปลาสวยงามเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 อีกด้วย และกิจกรรมการสร้างฝายกักเก็บน้ำ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน นำโดยนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยหาด และนายกิจ ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหลักลาย พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ของทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้ร่วมกัน

กับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ในกิจกรรมการสร้างฝายกักเก็บน้ำ ในครั้งนี้ด้วย