ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อการพัฒนาด้านการค้าและเศรษฐกิจตามแนวชายแดน อำเภอทุ่งช้าง และ เมืองเชียงฮ่อน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่านและทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อการพัฒนาด้านการค้าและเศรษฐกิจตามแนวชายแดน อำเภอทุ่งช้าง และ เมืองเชียงฮ่อน ณ ที่ว่าการอำภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยในที่ประชุม มีประธานร่วม คือ นายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ นายอำเภอทุ่งช้าง และท่านแสงอาทิตย์ ลาวเบยยาท้อ รองเจ้าเมืองเชียงฮ่อน แขวงไซยะบุรี ประเทศสปป.ลาว

โดยในที่ประชุมเป็นการพบปะหารือกันเพื่อการพัฒนาด้านการค้าและเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง อำเภอทุ่งช้าง และเมืองเชียงฮ่อน ในอนาคต ตรงบริเวณจุดผ่อนปรนบ้านห้วยสะแตง ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ด้วยอำเภอทุ่งช้าง มีแผนดำเนินการพัฒนาด้านการค้าและเศรษฐกิจตามแนวชายแดนของอำเภอทุ่งช้าง และเมืองเชียงฮ่อน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเมืองคู่ขนานให้อยู่ดี มีสุข และเป็นการส่งเสริมธุรกิจการค้าตามกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน (ASEAN)

โดยในที่ประชุมมีความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และหลากหลายของทั้ง 2 ฝ่าย ไปในทิศทางเดียวกัน คือต้องการเปิดจุดผ่อนปรนเพื่อให้มีการค้าขายบริเวณชายแดน แบบผ่อนปรนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยน ซื้อขาย สินค้าทางด้านการเกษตร สินค้าแปรรูปในอุตสาหกรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุนระยะสั้น ระยะยาวในการทำฟาร์มเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ การบริการสาธารณสุขที่เชื่อมประสานงานถึงกันได้ และการบริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดนควบคู่กันไปด้วย

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้ง 2 ประเทศ ที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชุน โดยบรรยากาศในการประชุมเป็นไปอย่างมิตรภาพและเป็นกันเอง ท่ามกลางความประทับใจของฝ่ายทั้ง 2 ฝ่าย