ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 ธันวาคม 2565

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จัดกิจกรรม        “เติมอิ่ม ปันอุ่น” ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ชมรมอาสาสมัครเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับ คณะการนำเมืองหงสา ได้จัดกิจกรรม “เติมอิ่ม ปั่นอุ่น” ขึ้นที่โรงเรียนบ้านพูดอกไม้ เมืองหงสา แขวงไชยะบูลี แห่ง สปป. ลาว โดยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และในปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ซึ่งโรงเรียนบ้านพูดอกไม้ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลชุมชน เป็นโรงเรียนที่สอนในระดับชั้นอนุบาล และ ชั้นประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 131 คน และครู จำนวน 7 คน

สำหรับกิจกรรม “เติมอิ่ม ปันอุ่น” ปีที่ 3 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณ และ แรงงาน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียนบ้านพูดอกไม้ในหลายๆด้าน อาทิเช่น สร้างห้องสุขาจำนวน 2 ห้อง สร้างเครื่องเล่นสำหรับสนามเด็กเล่นภายในโรงเรียน ตลอดจนมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่น้องๆนักเรียน เช่น ชุดนักเรียน, อุปกรณ์กีฬา, ผ้าห่ม, และมุ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่โรงเรียน และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆนักเรียน โดยงบประมาณ ทั้งหมดในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 107,000,000 กีบ (ประมาณ 22,000 บาท)

ซึ่งเป็นการสนับสนุนงบประมาณหลักจาก บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และนอกจากนี้ ยังได้รับการร่วมสนับสนุนงบประมาณ และสิ่งของต่างๆ จากพนักงานบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และ พนักงานของบริษัทผู้รับเหมาภายในโครงการฯอีกด้วย บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียนบ้านพูดอกไม้ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของน้องๆนักเรียนให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับ ประจำปีการศึกษา 2565 Sa – International Grand Robotic 2022 Wiang Sa Nan Thailand 2022 ณ โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับ ประจำปีการศึกษา 2565 Sa – International Grand Robotic 2022 Wiang Sa Nan Thailand 2022 ณ โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มีดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดย โรงเรียนสา จังหวัดน่าน ร่วมกับชมรมหุ่นยนต์ครูไทย ชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย เอ็มรีพับ บลิคอีเว้นท์

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 2)เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีการออกแบบหุ่นยนต์ การใช้เครื่องมือช่าง การใช้ทักษะด้านกลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์เชิงบูรณาการณ์ และมีโลกทัศน์ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่กว้างไกล 3)เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ที่ใช้กติกาสากล เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 70 โรงเรียน 15 จังหวัด จำนวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 700 คน

และมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพหลวงพระบาง โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมน้ำบาก และวิทยาลัยราชาแขวงอุดมไซ จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 18 คน ตามกรอบความร่วมมือระหว่างจังหวัดน่าน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีในประเทศกลุ่มอาเซียน และกิจกรรมในครั้งนี้ บริบัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ยังได้รับมอบเกียรติบัตร จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนในการมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม “วันรักษ์สวนภูมิรักษ์น่าน” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรม “วันรักษ์สวนภูมิรักษ์น่าน” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” จัดขึ้นที่ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากนายนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

มีนายกฤษดากร มานะผดุงกุล ประธานคณะกรรมการสวนภูมิรักษ์จังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยงานในครั้งนี้ จัดขึ้นด้วยความร่วมมือกันระหว่างประธานคณะกรรมการสวนภูมิรักษ์จังหวัดน่าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มณฑลทหารบกที่ 38 เทศบาลเมืองน่าน บริษัท ไฟฟ้าหงสาจำกัด ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “วันรักษ์สวนภูมิรักษ์น่าน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสืบสานและพัฒนาสวนภูมิรักษ์น่าน ให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ เป็นแหล่งเพาะปลูกพืช พันธุ์ไม้หายาก และพืชสมุนไพร เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นแหล่งออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมการปล่อยปลา

กิจกรรมการประกวดวาดภาพของเยาวชน กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ ทีมผสมรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปและการตั้งกองผ้าป่าเพื่อสมทบในกองทุนพัฒนาสวนภูมิรักษ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นแหล่งออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และกิจกรรมในครั้งนี้ บริบัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ยังได้รับใบประกาศเชิดชูเกียรติคุณ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม “วันรักษ์สวนภูมิรักษ์น่าน” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 จากนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในครั้งนี้ด้วย

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ไฟฟ้าหงสา ร่วมพิธีเปิดงานส้มสีทองอำเภอทุ่งช้าง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมพิธีเปิดงานส้มสีทอง ประจำปี 2565 ณ บริเวณกาดนัดคลองถม ตำบลทุ่งช้าง อำภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2565 โดยงานส้มสีทอง ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย อำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง ได้รับเกียรติจากนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ นายอำเภอทุ่งช้าง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชนในจังหวัดน่าน มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

งานส้มสีทองของอำเภอทุ่งช้าง ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้ 1)เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร จากการจำหน่ายสินค้าการเกษตร (ส้มสีทอง) และสินค้าจาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของดีในอำเภอทุ่งช้าง 2)เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร การกระจายรายได้ ให้กับเกษตรกรทุกพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน ในอำเภอทุ่งช้าง 3)เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน และวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ ของอำเภอทุ่งช้าง 4)เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งช้าง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เจริญเติบโตขึ้นด้วย

โดยภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายส้มสีทอง สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ OTOP การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจัดบูธนิทรรศการ การจัดบูธแสดงสินค้า ของหน่วยงานราชการและชุมชนต่างๆของอำเภอทุ่งช้าง และการประกวดธิดาส้มสีทอง เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาเที่ยวงานได้เยี่ยมชม สำหรับงานงานส้มสีทอง ประจำปี 2565 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ไฟฟ้าหงสา จัดกิจกรรม “Nan Thank Press 2022” เพื่อแสดงความขอบคุณคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานน่าน ได้จัดกิจกรรม “Nan Thank Press 2022” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ พร้อมแจ้งถึงสถาณการณ์และผลการดำเนินงานของโครงการไฟฟ้า และกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด กับคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน พร้อมทั้งถือโอกาสแสดงความขอบคุณมายังคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด

ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ให้สาธารณะได้รับทราบด้วยดีเสมอมา กิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ ห้องน้ำทองแกรนด์ โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจากคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ทุกแขนงมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยภายในงาน เป็นการมาพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน และมีการจับสลากแจกของรางวัล จากบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด มอบให้กับคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ที่เข้าร่วมงานกันทุกคน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง ท่ามกลางความประทับใจของทั้งสองฝ่าย