ไฟฟ้าหงสา ร่วมพิธีเปิดงานส้มสีทอง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมพิธีเปิดงานส้มสีทอง ประจำปี 2565 ณ บริเวณกาดนัดคลองถม ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2565 โดยงานส้มสีทอง ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย อำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง

ได้รับเกียรติจากนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ นายอำเภอทุ่งช้าง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชนในจังหวัดน่าน มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง งานส้มสีทองของอำเภอทุ่งช้าง ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้ 1)เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร จากการจำหน่ายสินค้าการเกษตร (ส้มสีทอง) และสินค้าจาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของดีในอำเภอทุ่งช้าง

2)เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร การกระจายรายได้ ให้กับเกษตรกรทุกพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน ในอำเภอทุ่งช้าง 3)เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน และวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ ของอำเภอทุ่งช้าง 4)เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งช้าง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เจริญเติบโตขึ้นด้วย โดยภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายส้มสีทอง สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ OTOP การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจัดบูธนิทรรศการ การจัดบูธแสดงสินค้า ของหน่วยงานราชการและชุมชนต่างๆของอำเภอทุ่งช้าง

และการประกวดธิดาส้มสีทอง เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาเที่ยวงานได้เยี่ยมชม สำหรับงานงานส้มสีทอง ประจำปี 2565 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท