ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับ ประจำปีการศึกษา 2565 Sa – International Grand Robotic 2022 Wiang Sa Nan Thailand 2022

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ และอากาศยานไร้คนขับ ประจำปีการศึกษา 2565 Sa – International Grand Robotic 2022 Wiang Sa Nan Thailand 2022 ณ โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มีดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดย โรงเรียนสา จังหวัดน่าน ร่วมกับชมรมหุ่นยนต์ครูไทย

ชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย เอ็มรีพับ บลิคอีเว้นท์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 2)เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีการออกแบบหุ่นยนต์ การใช้เครื่องมือช่าง การใช้ทักษะด้านกลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์เชิงบูรณาการณ์ และมีโลกทัศน์ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่กว้างไกล 3)เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ที่ใช้กติกาสากล เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 70 โรงเรียน 15 จังหวัด

จำนวนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 700 คน และมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพหลวงพระบาง โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมน้ำบาก และวิทยาลัยราชาแขวงอุดมไซ จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 18 คน ตามกรอบความร่วมมือระหว่างจังหวัดน่าน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีในประเทศกลุ่มอาเซียน

และกิจกรรมในครั้งนี้ บริบัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ยังได้รับมอบเกียรติบัตร จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนในการมอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย