ไฟฟ้าหงสา จัดทำกิจกรรมโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน จัดทำกิจกรรมโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

มีนายจักรกฤษณ์ อุปจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา พร้อมคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ ทังนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้โครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สามารถให้เด็กนักเรียน ผู้ที่สนใจจากภายนอกและผู้ปกครองนักเรียนได้มาเรียนรู้ โดยกิจกรรมที่ทางโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา ได้ดำเนินการ คือ

การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ การเลี้ยงสัตว์และการทำน้ำยาเอนกประสงค์ โดยเด็กนักเรียนสามารถลงมือปฎิบัติงานได้จริง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา ได้มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันกับนักเรียน โดยศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ของโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา

นอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียนแล้ว ยังสามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับอำเภอบ่อเกลือ พร้อมทั้งเป็นที่ศึกษาดูงานให้กับผู้ที่สนใจในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ได้เข้ามาเรียนรู้และศึกษาดูงานอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณเพื่อต่อยอดโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา เพื่อเป็นการเพิ่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน ต่อไป