ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯจ.เชียงราย พร้อมใจรวมพลังจิตอาสา”ทำดีเพื่อพ่อ” น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง ร.9

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯจ.เชียงราย พร้อมใจรวมพลังจิตอาสาข้าราชการ เจ้าหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลฯ


วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมในนามกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดย ผู้อำนวยการศูนย์ (นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา)ประธานในพิธีนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีกิจกรรมจิตอาสา “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” พร้อมกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”  และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบศูนย์และเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม เครื่องดื่มแก่ผู้รับที่ที่เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงรายประธานในพิธีได้นำทุกคนประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ก่อนที่จิตอาสาทุกคนจะกล่าวคำปฎิญาณตนอย่างพร้อมเพียงกันด้วยคำว่า เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 3 ครั้ง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน และเนื่องวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันสำคัญของชาติ


ประกอบด้วย วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและทุกภาคส่วน จึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดินขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยทุกคนได้ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่กิจกรรมปลูกต้นไม้ตัดหญ้าพัฒนารอบบริเวณสำนักงานหน่วยงาน และการเก็บเศษใบไม้ ขยะที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบ รวมถึงการตัดตกแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับภูมิทรรศน์โดยรอบให้กลับมาเรียบร้อย และสวยงามในหน่วยงานอีกด้วย

ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง รายงาน