กลุ่มรักป่าต้นน้ำ มอบทุนการศึกษา เพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอน ให้แก่นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
กลุ่มรักป่าต้นน้ำ นำโดย ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ ประธานกลุ่ม “รักป่าต้นน้ำ” ได้เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา เพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอน ให้แก่นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา กองบริหารทรัพยากรน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

น่าน มีนางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สืบเนื่องมาจาก ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ และเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” ได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยพาะสัตว์น้ำภูเขา (ปลาหลายสายพันธุ์ ปูภูเขา กบภูเขา และหอย) ที่พบในเขตแม่น้ำลาธารของบ้านห้วยหาด บ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ซึ่งเป็นเขตป่าต้นน้ำ จึงได้เกิดแนวคิดที่จะขยายพันธุ์สัตว์น้ำภูเขา เพื่อต่อยอดไปถึงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำควบคู่กันไปด้วย จึงนำมาสู่การสร้างหลักสูตรประมงชุมชน รับคนในชุมชนบ้านห้วยหาด บ้านหลักลาย เข้ามาเป็นนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 11 คน โดยได้รับความร่วมมือจาก สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นผู้ถ่ายทอดองค์รวมรู้ทางด้านวิชาการ ให้มีการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นห้องเรียน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำภูเขา (ปลาหลายสายพันธุ์ ปูภูเขา กบภูเขา และหอย) เป็นรักษาสมดุลทางธรรมชาติ เป็นห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้อยู่คู่กับป่าต้นน้ำตลอดไป 2)เพื่อดำเนินการในรูปแบบโครงการชีววิถี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 สามารถเป็นอาชีพเสริม ทั้งเป็นอาหารและเป็นรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนบ้านห้วยหาด บ้านหลักลาย 3)เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดน่าน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ทางกลุ่มรักป่าต้นน้ำ โดยโดย ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ ได้มอบทุนการศึกษา เพื่อนำไปใช้จัดการเรียนการสอน ให้แก่นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เพื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา ทั้ง 11 คน เป็นเงินจำนวน 371,000 บาท

และกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ที่ได้เป็นผู้ขับเคลื่อนและสนับสนุนกิจกรรม “โครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง” ในพื้นที่บ้านห้วยหาด บ้านหลักลาย โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย