ไฟฟ้าหงสา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทย “ศึกมุทิตาจิต 60 ปี อดีตนักมวยจังหวัดน่าน” ณ สนามมวย ศูนย์กีฬามวยไทย-สากลน่าน (ค่ายมวย ศ.ชั้นเชิง) บ้านท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทย “ศึกมุทิตาจิต 60 ปี อดีตนักมวยจังหวัดน่าน” จัดโดยชมรมอดีตนักมวยและบุคลากรมวยจังหวัดน่าน

ได้รับเกียรติจาก พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มีนายเดชา พลสันติกุล ประธานชมรมอดีตนักมวยและบุคคลากรมวย จังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อเชิดชูคุณงามความดีของอดีตนักมวยและบุคลากรมวย จังหวัดน่าน ที่อายุครบ 60 ปี เกษียณอายุราชการ 2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกชมรมอดีตนักมวยและบุคคลากรมวยจังหวัดน่าน และส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยไทยจังหวัดน่าน

3.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนในจังหวัดน่าน ได้ร่วมแข่งขันกีฬามวยไทย ห่างไกลยาเสพติด โดยการจัดการแข่งขันกัฬามวยไทย “ศึกมุทิตาจิต 60 ปี อดีตนักมวยจังหวัดน่าน” ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตนักมวยและบุคคลากรมวยจังหวัดน่าน ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ ตำแหน่งก่อนเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน (นามอดีตนักมวยชื่อ กามนิต เมืองวรนคร) 2.ร้อยตำรวจเอกธนุวัฒน์ ขันทะสีมา ตำแหน่งก่อนเกษียณอายุราชการ รอง สวป. สถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง (บุคลากรมวยจังหวัดน่าน)

โดยการแข่งขันชกมวยในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ สนามมวย ศูนย์กีฬามวยไทย-สากลน่าน (ค่ายมวย ศ.ชั้นเชิง) บ้านท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ในจังหวัดน่าน มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งในครั้งนี้

บริบัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ยังได้รับเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ จากพล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ให้การสนับสนุนกีฬามวยของจังหวัดน่าน ด้วยดีตลอดมา สำหรับการแข่งขันชกมวยไทยในครั้งนี้ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท