ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

คณะผู้บริหาร ไฟฟ้าหงสา ให้การต้อนรับ เอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในการเข้าเยี่ยมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ พณฯ ท่าน คำพัน อั่นลาวัน เอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา โดยคณะได้เข้าเยี่ยมชมอาคารหงคำไซยาคาร และจุดชมวิวเหมือง

เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่สำคัญของโครงการฯ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ การปฏิบัติการโรงไฟฟ้า, การบริหารงานเหมืองถ่านหิน, การพัฒนาชุมชน, การจัดการด้านความปลอดภัย และ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล ISO 14001: 2015

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
ข่าวที่ 2
“คณะผู้บริหาร ไฟฟ้าหงสา ให้การต้อนรับ สภาบริหาร บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565”

ในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ให้การต้อนรับ

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล ประธานสภาบริหาร บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมด้วย สมาชิกสภาบริหาร บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด รวมจำนวน 7 ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชม และติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ ปัจจุบัน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
“กรรมการผู้จัดการ ไฟฟ้าหงสา พบปะพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ในช่วงของการดำเนินการตรวจสอบ และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า หน่วยผลิตที่ 3 ตามแผนงานประจำปี 2022”

ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม Safety Talk ที่จัดขึ้นโดย แผนกความปลอดภัยโรงไฟฟ้า (Power Plant Safety) ฝ่ายความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ (SHEQ) บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด

ร่วมกับ หน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทผู้รับเหมาภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ อาคารปฏิบัติงาน HPC-O&M โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ และกล่าวทักทาย พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ในช่วงการดำเนินการตรวจสอบ และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า หรือ Yearly Maintenance (YM) ของหน่วยผลิตที่ 3 ตามแผนงานประจำปี 2022 ในระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2565

ในโอกาสนี้ นายคทายุทธ์ ชูพูล ได้กล่าวแสดงความห่วงใยต่อพนักงานทุกคน ในการปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยเป็นสำคัญ และขอความร่วมมือพนักงานทุกคนให้ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการ และกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานในช่วงของการตรวจสอบ และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า หรือ Yearly Maintenance (YM) ของหน่วยผลิตที่ 3 สำเร็จลุล่วงตามแผนที่กำหนด อย่างราบรื่น และมีความพร้อมในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างมีเสถียรภาพ

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
“ไฟฟ้าหงสา ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2565”

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสราวุธ บุญพูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ (สนามเทศบาลเมืองน่าน)

โดยงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน)ประจำปี 2565 ถือเป็นนัดปิดสนาม จัดขึ้นโดย จังหวัดน่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน และสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชนในจังหวัดน่าน พี่น้องชาวเรือและประชาชนทั่วไป มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

งานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดน่าน ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดน่าน ที่มีมาอย่างยาวนานให้คงอยู่สืบไป เป็นการเชื่อมความสามัคคีในหมู่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน สำหรับประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1)ประเภทเรือใหญ่ ฝีพายตั้งแต่ 48 – 55 คน “ชิงถ้วยพระราชทาน”ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 5 ลำ 2)ประเภทเรือกลาง ฝีพายตั้งแต่ 35-40 คน “ชิงถ้วยพระราชทาน”ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 11 ลำ

3)ประเภทเรือเล็ก ฝีพายตั้งแต่ 25-30 คน “ชิงถ้วยพระราชทาน”ของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี จำนวน 9 ลำ 4)ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน ฝีพายตั้งแต่ 25-35 คน “ชิงถ้วยพระราชทาน”ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จำนวน 9 ลำ 5)ประเภทเรือโบราณ ฝีพายตั้งแต่ 25-35 คน “ชิงถ้วยพระราชทาน”ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จำนวน 4 ลำ รวมมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 38 ลำ