พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ Local Scholarship Student Program (LSSP) ประจำปี 2022 ของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2022 แผนกทรัพยากรมนุษย์ ฝ่าย Corporate Services บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ Local Scholarship Student Program (LSSP) ประจำปี 2022 ในระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาในเขต เมืองหงสา เมืองเงิน และเมืองเชียงฮ่อน รวม 5 ทุน ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้คือ สาขาวิศวกรรมบ่แร่ 2 ทุน, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 1 ทุน, สาขาบัญชี 1 ทุน และ สาขาเคมี 1 ทุน ณ อาคารหงคำไซยาคาร

โครงการ Local Scholarship Student Program (LSSP) เป็นโครงการมอบทุนการศึกษา โดยบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ซึ่งจัดให้มีขึ้นตามพันธะสัญญาที่จะต้องปฎิบัติตามสัญญาสัมปทาน ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรอบข้าง จึงได้ให้ความสำคัญ ในการพัฒนาเยาวชน อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปริญญาตรี ในเขต เมืองหงสา เมืองเงิน และเมืองเชียงฮ่อน แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว มาตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบัน รวมแล้วกว่า 470 ทุน

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด (Hongsa Power Company Limited) ดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ได้แก่ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ราชกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด, และรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,878 เมกะวัตต์ ภายใต้ชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า “โรงไฟฟ้าหงสา” ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยะบูลี, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รายละเอียดสามารถติดตามได้ทางเว็ปไซด์ www.hongsapower.com