ไฟฟ้าหงสา ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสราวุธ บุญพูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ (สนามเทศบาลเมืองน่าน)

โดยงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน)ประจำปี 2565 ถือเป็นนัดปิดสนาม จัดขึ้นโดย จังหวัดน่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน และสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชนในจังหวัดน่าน พี่น้องชาวเรือและประชาชนทั่วไป มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

งานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดน่าน ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดน่าน ที่มีมาอย่างยาวนานให้คงอยู่สืบไป เป็นการเชื่อมความสามัคคีในหมู่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน

สำหรับประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1)ประเภทเรือใหญ่ ฝีพายตั้งแต่ 48 – 55 คน “ชิงถ้วยพระราชทาน”ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 5 ลำ

2)ประเภทเรือกลาง ฝีพายตั้งแต่ 35-40 คน “ชิงถ้วยพระราชทาน”ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 11 ลำ 3)ประเภทเรือเล็ก ฝีพายตั้งแต่ 25-30 คน “ชิงถ้วยพระราชทาน”ของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี จำนวน 9 ลำ 4)ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน ฝีพายตั้งแต่ 25-35 คน

“ชิงถ้วยพระราชทาน”ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จำนวน 9 ลำ 5)ประเภทเรือโบราณ ฝีพายตั้งแต่ 25-35 คน “ชิงถ้วยพระราชทาน”ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จำนวน 4 ลำ รวมมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 38 ลำ