ไฟฟ้าหงสา ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษาตาน ก๋วยสลากวัดบุญยืน(พระอารามหลวง) อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสราวุธ บุญพูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษาตานก๋วยสลากวัดบุญยืน(พระอารามหลวง) อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย) เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยงานประเพณีแข่งเรืออำเภอเวียงสาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย อำเภอเวียงสา ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงสา คณะศรัทธาบ้านบุญยืน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอเวียงสา และชมรมเรือแข่งอำเภอเวียงสา ได้รับเกียรติจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมี นายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ นายอำเภอเวียงสา เป็นผู้กล่าวรายงาน

มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชนในจังหวัดน่าน พี่น้องชาวเรือและประชาชนทั่วไปมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง งานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน(พระอารามหลวง) อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลอดเหล้า-เบียร์ ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวอำเภอเวียงสาและจังหวัดน่านให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเวียงสาและจังหวัดน่าน และที่สำคัญที่สุดนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในพี่น้องชาวอำเภอเวียงสาและอำเภอใกล้เคียง

โดยในปีนี้มีเรือที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 3 ประเภทได้แก่ ประเภทเรือเล็ก ฝีพาย 25-30 คน จำนวน 6 ลำ ประเภทเรือกลาง ฝีพาย 31-40 คน จำนวน 8 ลำ ประเภทเรือใหญ่เอกลักษณ์น่าน ฝีพาย 41-55 คน จำนวน 8 ลำ รวมมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 22 ลำ

สำหรับงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษาตานก๋วยสลากวัดบุญยืน(พระอารามหลวง) อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2565 บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ จำนวน 20,000 บาท