ศูนย์เรียนรู้ฯเชียงราย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่น 2/2565

วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่น 2/2565 จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จำนวน 145 คน  ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย

โดยมี นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว  ประธานมูลนิธิศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบ และ นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานพร้อมนำเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย

 

นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว  ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า สค. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว เป็นภารกิจที่ พม. ให้ความสำคัญมาก เพราะสตรีนอกจากเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศแล้ว ยังเป็นกลุ่มพลังที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมในหลายมิติ สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมทุกคน ต้องพัฒนาตนเองหมั่นฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ หาประสบการณ์เพิ่มเติม เนื่องจากปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนไปเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และเมื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน นำความรู้ที่ได้รับระหว่างฝึกอบรมกับศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวนหนึ่ง สามารถสร้างธุรกิจเป็นของตนเองและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และบุคคลเหล่านี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆ ผู้รับการฝึกอบรมรุ่นหลังต่อไป

ทางด้าน นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านลดความเลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมในเรื่องของสิทธิและรายได้ โดยมอบหมายให้ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ซึ่งเป็น 1 ใน 8 แห่ง ที่ดำเนินการดูแลประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) หากมีปัญหาเรื่องการเรียน ค่าใช้จ่าย ว่างงาน ไม่มีอาชีพ ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย  เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ โดยมีอาหาร และที่พักให้ฟรีตลอดหลักสูตร มีทั้งหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน 3 เดือน  และหลักสูตร 6 เดือน ได้แก่ ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล)  ตัดเย็บเสื้อผ้า โรงแรมและบริการ เสริมสวย อาหารและโภชนาการ ตัดผมชาย  นวดแผนไทย การทำกาแฟและเครื่องดื่ม  ตลอดจนการรวมกลุ่มฝึกอาชีพในชุมชนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

สามารถสอบถามรายละเอียด

โทร.0 5372 3950 , 08 1961 6676 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

LINE : @304xuamz

Website : www.vtw-cr.go.th