ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน ภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตจุลินทรีย์น้ำเพื่อกิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามธรรมชาติ และพืชผักเศรษฐกิจ ในบริบทชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ”

นำโดย ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ (อดีตที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด) แกนนำกลุ่ม “รักป่าต้นน้ำ” ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตจุลินทรีย์น้ำเพื่อกิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามธรรมชาติ และพืชผักเศรษฐกิจ ในบริบทชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

มีนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยหาด และชาวบ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย ให้การต้อนรับคณะฯ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวมาณิชรา ทองน้อย ผู้ตรวจแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) เป็นวิทยากรสอนการผลิตจุลินทรีย์น้ำ โดยชุมชนบ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย เป็นชุมชนที่ได้ดำเนินการทำโครงการชีววิถี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม “โครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในปีนี้ ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมการเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ปลา ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

ในพื้นที่บ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดน่าน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ได้อีกทางหนึ่งด้วย