ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า และ ฝ่ายความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ ให้การต้อนรับ คณะกรมติดตามตรวจประเมินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เจ้าหน้าที่หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แขวงไชยะบูลี และเมืองหงสา ในการเข้าติดตามการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 นายกีรติ ภาสศุภร รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ฝ่ายโรงไฟฟ้า และนายพีรพล นนทแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด

พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ท่านวีละสัก จุนดารา หัวหน้ากรมติดตามตรวจประเมินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แขวงไชยะบูลี และเมืองหงสา จำนวน 8 ท่าน ณ ห้องประชุม 101 สำนักงานโพนจัน

การประชุมในครั้งนี้ เน้นถึงเรื่องการปฏิบัติตามภายใต้เงื่อนไขสัญญาสัมปทานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา เป็นสำคัญ พร้อมกันนี้ ทางคณะได้มีโอกาสลงพื้นที่จริงเพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ ในส่วนต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายเป็นผู้ให้ข้อมูลกับทางคณะฯ

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
ไฟฟ้าหงสา ร่วมเสวนาพบปะพูดคุยเรื่องป่าต้นน้ำ กับผู้แทนจาก คนต้นน้ำ คนกลางน้ำ คนปลายน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนสิริกิติ์) ณ บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563


บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่านและทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้เข้าร่วมการเสวนาพบปะพูดคุยเรื่องป่าต้นน้ำ ซึ่งครั้งนี้มีผู้แทนจาก คนต้นน้ำ คนกลางน้ำ คนปลายน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เขื่อนสิริกิติ์)

มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน มีนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหาด และคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยหาด บ้านหลักลาย ให้การต้อนรับคณะฯ ซึ่งในครั้งนี้ทางคณะฯ มีความประสงค์ มาร่วมสนับสนุนการทำฝายชะลอน้ำให้กับชุมชนบ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย จำนวนชุมชนละ 2 ฝาย เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้มีความยั่งยืน ซึ่งชุมชนบ้านห้วยหาด-หลักลาย ถือเป็นชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติในชุมชน สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง ดิน ป่า น้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ต่อไป

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน ครั้งที่ 8/2565

โดยมีนายสำเริง แก้วเทพ ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม โดยในที่ประชุมมีวาระหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

และเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือให้กับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

ให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดน่านต่อไป การประชุมครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าสุมนเทวราช ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน