ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ไฟฟ้าหงสา สนับสนุนลูกปลาสำหรับปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ จำนวน 30,000 ตัว ในงานวันปล่อยปลา และ วันอนุรักษ์สัตว์น้ำ – สัตว์ป่า แห่งชาติ ประจำปี 2022 เมืองหงสา, เมืองเงิน และเมืองเชียงฮ่อน

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมใจอนุรักษ์สัตว์น้ำ – สัตว์ป่า ปล่อยปลาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องในงานวันปล่อยปลา และ วันอนุรักษ์สัตว์น้ำ – สัตว์ป่า แห่งชาติ ประจำปี 2022 ร่วมกับเมืองหงสา เมืองเงิน และเมืองเชียงฮ่อน ในระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2565 โดยให้การสนับสนุนลูกปลาสำหรับปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ จำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000 ตัว แบ่งเป็น เมืองหงสา จำนวน 15,000 ตัว, เมืองเงิน จำนวน 10,000 ตัว และเมืองเชียงฮ่อน จำนวน 5,000 ตัว

โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนจำนวนลูกปลา และเข้าร่วมงาน ที่เมืองหงสา, เมืองเงิน และเมืองเชียงฮ่อน เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชน และประชาชน ให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์น้ำ – สัตว์ป่า ไม่ให้สูญพันธุ์จากการกระทำของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม และร่วมเป็นส่วนสำคัญในการช่วยปรับสมดุลตามธรรมชาติให้กับระบบนิเวศน์

ด้วยการฟื้นฟูสภาพของแหล่งน้ำ และป่าต้นน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
ไฟฟ้าหงสา ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน ให้กับวัดภายในเมืองหงสา จำนวน 15 วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2022

ในระหว่างวันที่ 11-23 กรกฎาคม 2565 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2022 โดยได้ถวายให้กับวัดภายในเมืองหงสา จำนวน 15 วัด

ได้แก่ วัดบ้านจอมแจ้ง วัดบ้านสีมุงคุน วัดบ้านนาแก่นคำ วัดบ้านนาปุง วัดดอนไซ (สีบุนเรือง) วัดบ้านโพนสูง วัดบ้านแท่นคำ วัดบ้านสีบุนเรือง วัดทุ่ง (สีบุนเรือง) วัดบ้านจำปา วัดบ้านเวียงแก้ว วัดบ้านนาส้าน วัดบ้านโพนไซ วัดบ้านโพนจัน และ วัดบ้านหาน บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จัดให้มีการทำบุญถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นประจำทุกปี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของ วัด และ ชุมชน เมืองหงสา ให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตลอดถึง การร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธ และชาวเมืองหงสาให้คงอยู่สืบไป

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
ไฟฟ้าหงสา ให้การต้อนรับคณะกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค ในการลงพื้นที่บ้านกิ่วงิ้ว เพื่อเข้าติดตามการดำเนินจัดสรรโยกย้าย และเข้าเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ในระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 คณะการนำเมืองเงิน นำโดย ท่าน ทะวีสัก ไซยะวง, ท่าน สมมี ไซยาลาด หัวหน้าห้องการโยกย้ายจัดสรร (RLMU), มีนายจิรศักดิ์ ทิพย์บำรุง รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ท่าน ปอ คำพัน พมมะทัด กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรค, เลขาธิการศูนย์กลางพรรค, ประธานคณะตรวจตราศูนย์กลางพรรค, ประธานองค์การตรวจตราแห่งรัฐ, หัวหน้าองค์การต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงขั้นศูนย์กลาง

ท่าน พงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวง แขวงไชยะบูลี พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโยกย้ายจัดสรรของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ บ้านกิ่วงิ้ว เมืองเงิน และในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ให้การต้อนรับคณะฯ และ ท่าน คำหล้า ผิววันนา เจ้าเมือง เมืองหงสา พร้อมด้วยคณะการนำเมืองหงสา ณ อาคารหงคำไซยาคาร ในการเข้าเยี่ยมชมจุดชมวิวของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา, เข้ารับชมวีดีโอของบริษัทฯ

ให้ทราบถึงการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาในด้านต่างๆ ได้แก่ การปฏิบัติการโรงไฟฟ้า, การจัดการงานเหมือง, การพัฒนาชุมชน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้มาตรฐาน ISO 14001: 2015 และ เข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการ ที่ให้การบรรยายข้อมูลต่างๆ ของโครงการฯ โดยน้องๆ นักเรียนกลุ่ม Junior Guide

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ เครือข่ายรักป่าต้นน้ำ และมทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและดำเนินการต่อยอด ในโครงการ “ชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง” ที่บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมคณะฯ

ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและดำเนินการในโครงการ “ชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง” ที่บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภายใต้การนำของนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหาด โดยชุมชนบ้านห้วยหาด เป็นชุมชนที่ได้ดำเนินการทำโครงการชีววิถี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม “โครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้

ทางทีมงานได้มีกิจกรรมการขยายพันธุ์ปลา ด้วยวิธีการจับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลามาฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่และฉีดน้ำเชื้อเพิ่มอีกรุ่น ก่อนปล่อยปลาลงบ่อเพาะพันธุ์ปลา เพื่อให้ได้ปริมาณลูกปลาจำนวนมากที่สุด เมื่อได้ลูกปลาแล้วต้องบริบาลไว้ 60 วัน จนโตและแข็งแรงพอจึงจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป โดยมีเป้าหมายร่วมกันเป็นปลาในท้องถิ่น เช่น ปลาพลวงหิน ปลาเวียน ปลาปีกแดง ปลาแก้ม ปลามัน กบภูเขา เขียด และปูผา และในวันนี้ได้ร่วมกันนำปลาที่เพาะพันธุ์ไว้ก่อนหน้านี้ มาปล่อยคืนธรรมชาติ จำนวน 20,000 ตัว ซึ่งในอนาคตคาดหวังว่า แหล่งน้ำธรรมชาติที่นี่จะเกิดความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์สัตว์น้ำมากมาย เป็นห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติ เป็นการเชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติ ที่ทางชุมชนบ้านห้วยหาด ได้เริ่มดำเนินการมาก่อนหน้านี้

และกิจกรรมในครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” นำโดย ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ (อดีตที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด) แกนนำกลุ่ม “รักป่าต้นน้ำ” ที่ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ปลา ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในพื้นที่บ้านห้วยหาด อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดน่าน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ได้อีกทางหนึ่งด้วย