ชุมชนบ้านห้วยหาดร่วมกับ กฟผ เขื่อนสิริกิติ์และกลุ่มลุ่มน้ำน่านทำฝายชะลอน้ำร่วมกัน

เมื่อวันที่ 26-27 กรกฏาคม 2565 บ้านห้วยหาด หมู่ที่ 7 ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน นำโดย นางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านห้วยหาดได้ร่วมกันต้อนรับ

นายบรรจง ศรีสะอาด รองผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพร้อมคณะและคณะกลุ่มลุ่มน้ำน่าน 3 จังหวัด พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ในครั้งนี้คณะเขื่อนสิริกิติ์และคณะกลุ่มลุ่มน้ำน่าน 3 จังหวัด

ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณพร้อมวัสดุอุปกรณ์ให้ชุมชนบ้านห้วยหาดในการสร้างฝายชะลอน้ำและได้ร่วมกันดำเนินการสร้างฝายดักตะกอน ฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยหาดเพื่อสร้างความชุมชื้นสู่ผืนป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างแหล่งอาหาร สัตว์น้ำพื้นถิ่นให้เพิ่มมากขึ้นโดยชุมชน ร่วมกันรักษา สืบสาน ต่อยอด จากรุ่น สู่รุ่น

เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ป่า ดิน น้ำ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูล (บ้านเล็กในป่าใหญ่) และดูแลรักษาป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบรูณ์ส่งผลต่อการใช้น้ำของคนกลางน้ำ คนปลายน้ำ ได้รับประโยชน์และให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป